Kết quả kinh doanh không ổn định, phụ thuộc quá nhiều vào điều kiện thị trường, dễ dàng chịu thiệt hại từ các cuộc khủng hoảng chung, không biết làm sao để mở rộng quy mô kinh doanh, nhân sự nội bộ gặp nhiều vấn đề lặp đi lặp lại, đó đều là những hiện trạng chung của phần đa các tổ chức doanh nghiệp hiện nay.

Rất nhiều vấn đề, nhưng sẽ có chúng một giải pháp cốt lõi: xây dựng quy trình nội bộ, đây chính là trọng tâm của khoá học này.

Trên thực tế, quy trình nội bộ còn phải là một trong những thứ đầu tiên mà doanh nghiệp phải xây dựng được trước khi triển khai bất kỳ chiến lược và kế hoạch kinh doanh cụ thể nào.

ĐẶC BIỆT

Đây là khoá học được xây dựng từ những nghiên cứu bản chất của quản lý chất lượng đã được kiểm nghiệm thực tế tại hàng triệu doanh nghiệp trên khắp thế giới.

THIẾT KẾ
DÀNH CHO AI?

Chương trình đào tạo được thiết kế từ bản chất, đa dạng các đối tượng có thể tiếp cận một cách dễ dàng.

CHỦ DOANH NGHIỆP BUSINESS OWNER & CEO

Đối tượng quan trọng và nhận được đầy đủ nhất những kiến thức từ khoá học

QUẢN LÝ NHÂN SỰ HR MANAGER

Xây dựng hệ thống tiêu chí đánh giá KPIs của doanh nghiệp

QUẢN LÝ VẬN HÀNH OPERATION MANAGER

Tối ưu quy trình vận hành của doanh nghiệp

LỘ TRÌNH ĐÀO TẠO

CHỦ ĐỀ 1
CHỦ ĐỀ 2
CHỦ ĐỀ 3
CHỦ ĐỀ 4

NGUYÊN TẮC
XÂY QUY TRÌNH

Bản chất và tổng quan toàn bộ quá trình xây dựng quy trình

CÁCH PHÂN TÍCH
CÔNG VIỆC

Làm rõ và đảm bảo không bỏ qua các công việc quan trọng

XÂY QUY TRÌNH
PHÒNG BAN

Đi từ đặc thù từng doanh nghiệp để đưa ra quy trình phù hợp

XÂY HỆ THỐNG
ĐẦU RA

Mô tả đầu ra rõ ràng của từng công việc trong quy trình

CHỦ ĐỀ 5
CHỦ ĐỀ 6
CHỦ ĐỀ 7
CHỦ ĐỀ 8

XÂY HỆ THỐNG
TIÊU CHÍ (KPIS)

Thiết lập hệ thống tiêu chí (KPIs) theo chuẩn mực quốc tế

MÔ TẢ YÊU CẦU
NGUỒN LỰC

Mô tả yêu cầu về nguồn lực khi thực hiện từng công việc

CÁCH THỨC
VẬN HÀNH

Các nguyên tắc khi vận hành hệ thống quy trình nội bộ

TỐI ƯU
QUY TRÌNH

Cách thức đánh giá và tối ưu quy trình nội bộ liên tục

CHỦ ĐỀ 1

NGUYÊN TẮC
XÂY QUY TRÌNH

Bản chất và tổng quan toàn bộ quá trình xây dựng quy trình

CHỦ ĐỀ 1
CHỦ ĐỀ 2

CÁCH PHÂN TÍCH
CÔNG VIỆC

Làm rõ và đảm bảo không bỏ qua các công việc quan trọng

CHỦ ĐỀ 2
CHỦ ĐỀ 3

XÂY QUY TRÌNH
PHÒNG BAN

Đi từ đặc thù từng doanh nghiệp để đưa ra quy trình phù hợp

CHỦ ĐỀ 3
CHỦ ĐỀ 4

XÂY HỆ THỐNG
ĐẦU RA

Mô tả đầu ra rõ ràng của từng công việc trong quy trình

CHỦ ĐỀ 4
CHỦ ĐỀ 5

XÂY HỆ THỐNG
TIÊU CHÍ (KPIS)

Thiết lập hệ thống tiêu chí (KPIs) theo chuẩn mực quốc tế

CHỦ ĐỀ 5
CHỦ ĐỀ 6

MÔ TẢ YÊU CẦU
NGUỒN LỰC

Mô tả yêu cầu về nguồn lực khi thực hiện từng công việc

CHỦ ĐỀ 6
CHỦ ĐỀ 7

CÁCH THỨC
VẬN HÀNH

Các nguyên tắc khi vận hành hệ thống quy trình nội bộ

CHỦ ĐỀ 7
CHỦ ĐỀ 8

TỐI ƯU
QUY TRÌNH

Cách thức đánh giá và tối ưu quy trình nội bộ liên tục

CHỦ ĐỀ 8

ĐĂNG KÝ KHOÁ HỌC